lukemercier.com

Six String Flushfret

(probably English ca. 1870's)

 

 

lukemercier.com

 

© 2003-2007Luke Mercier All Rights Reserved